Special Demonstration Stand

شما می توانید از ایستگاه نمایشگاه ویژه SAVEMA دراتاق نمایش خود استفاده کنید یا می توانید از آن درطول نمایشگاه استفاده کنید. این دستگاه دارای رابط کاربری بسیار آسان برای استفاده می باشدهمچنین شما می توانید آن را به محل مشتری خود ببرید تا کار چاپگر را نشان دهید. همچنین می توانید از این پایه مخصوص جهت نسخه ی نمایشی برای چاپ برچسب استفاده کنید.

 

 error: